🙅🏻 🙅🏻‍♂️誤解:中文科=沉悶的科目🙅🏻 🙅🏻‍♂️

 

 

小朋友普遍會覺得中文需要常抄寫✍🏻 ✍🏻 ✍🏻 ,所以是沉悶的科目。

其實只要有系統地由淺入深👍👍👍教導小朋友,他們都能寫出句子,而且我每次也會有故事時間⌛ ⏳,集中訓練小朋友的理解能力,使中文堂變成有趣的課堂呢!😁 😁 😁